Namn:

Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen ANKARET

§1

Stiftelsens huvudändamål är att främja socialt arbete och internationell hjälpverksamhet. Målgruppen är i
första hand barn, åldringar, sjuka och handikapade.

Medel, som tillfaller Stiftelsen genom testamenten eller livstidsdonationer utan särskild
ändamålsbestämning, skall alltid användas för ovan angivet ändamål.

§2

Stiftelsen kan även understödja hjälparbete av annat slag, i första hand i u-länder, men efter prövning
från fall till fall även på andra håll.

§3

Till främjande av ovan angivna mål skall Stiftelsen vara verksam enligt följande:

 1. Stiftelsen arbetar, i första hand med fem olika aktiviteter.
  Telemarketing
  Fadderbarnsverksamhet
  Biståndslimpan
  Annnorlunda födelsedag
  Hotellgäster
 2. Frihet finns för Stiftelsen att utöka sitt aktivitetsprogram och genomföra andra arbetsinsatser.
§4

Vid fördelning av gåvomedel skall Stiftelsen tillse att medel, som insamlats för särskilt preciserat
ändamål, inte blir använt för annat syfte.

§5

Förvaltningen av stiftelsens angelägenheter ombesörjes av Styrelsen som består av minst 9 och högst 12
ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
gäller den mening som ordföranden företrätt.

§6

Stiftelsens styrelse:

 • Konstituerar sig själv och utser vid behov ny ledamot.
 • Utser, om så anses lämpligt, en eller flera suppleanter
 • Kan utse ett eller flera arbetsutskott vilka genom delegation innehar beslutsrätt i löpande förvaltningsärenden, samt beträffande frågor om anslag som till belopp kan begränsas av
  styrelsen.
§7

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de, som styrelsen därtill utser. Stiftelsens firma
tecknas minst av två i förening.

§8

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår, såvida styrelsen inte annat beslutar.

§9

Stiftelsen skall ha minst en revisor som är auktoriserad eller godkänd.

§10

Dessa stadgar kan ändras genom beslut vid årsstämman, därest minst tre fjärdedelar av närvarande
huvudmän enar sig om ändringsbeslutet.

§11

Ändringar kan inte omfatta par. 1,2 & 19 i dessa stadgar, utan tillstånd av Kammarkollegiet.

§12

Om stiftelsen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till en eller flera organisationer vars ändamål står
i nära överensstämmelse med stiftelsen.


Fastställda på styrelsemöte den XX XX Januari
Kommentar: Enligt beslut från Länsstyrelsen den 23 mars 2015 har stiftelsen ett giltigt ändringsförbehåll.

Ladda ner stadgarna