BAKGRUND & HISTORIA

En styrelse bildades av vänner och bekanta

Ankarstiftelsen grundades 1996 av Sven Bergholm och Börje Erdtman, med sin början i fadderbarnsverksamhet i Blumenau, Brasilien.

Under åren har verksamheten expanderat och omfattar nu skolor, vattenprojekt, fotbollsinitiativ och arbete i fängelser.
Initiativet till stiftelsen togs sommaren 1996 när Sven Bergholm kontaktade Börje Erdtman för att dela sin idé om att starta en insamlingsstiftelse. Sven hade tidigare arbetat för ”Bröd till bröder” med insamlingar till nödlidande världen över och ville nu förmedla pengar från företag, föreningar och privatpersoner till olika projekt. Börje hade redan påbörjat resor till Colombia och deltagit i byggandet av hem för gatubarn där.

En styrelse bildades av vänner och bekanta, och arbetet började med att värva fadderföräldrar till barn i slumområden i Blumenau. En stor del av det initiala stödet kom från ”Solistkvartetten”, som hjälpte till att samla understödjare genom sina konserter. Snart expanderade verksamheten till Medellín, Colombia, och bland indianbarn i Amazonas. Årligen förmedlades flera hundra tusen kronor, vilket var livsavgörande för barn som annars hade riskerat att bli gatubarn.

Utvecklingen fortsatte och tidigt började även stöd till fängelseorganisationer. Målet var att med hjälp av det kristna budskapet omvandla kriminella människor, och tusentals har fått hjälp genom åren. 2007 fanns redan 25 skolor i Amazonas där flera tusen barn fick undervisning, tack vare Sven Lindboms husbyggnadsidéer.

Fotbollsprojekten i slumområden startades tillsammans med en amerikansk organisation som redan hade påbörjat ett liknande projekt. Vattenprojektet, som innefattar brunnsborrning i Amazonas, började 2006 med byggandet av den första vattenreningsanläggningen av två KTH-studenter.

Ankarstiftelsens verksamhet har fortsatt att utvecklas inom flera områden, såsom mikrokrediter till kvinnor vars män sitter i fängelser och gomspaltsoperationer för gatubarn. Tack vare stiftelsens arbete har många barn fått möjligheten till ett bättre liv.

Våra värderingar

Ankarstiftelsen är en stiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med en av de lägsta administrationskostnaderna i Sverige.

Ankarstiftelsen genomför långsiktiga insatser för behövande människor i framförallt i Colombia och Brasilien.

Basen för stiftelsens arbete är den kristna människosynen och värdegrunden. Detta innebär att människovärdet är knutet till varje enskild individ som en unik person bara i och med det faktum att hon existerar.

I vårt biståndsarbete vill vi värna alla människors rätt till ett liv i frihet och värdighet. Det faktum att alla människor, har samma absoluta och okränkbara värde och att vi alla har ett ansvar för varandra utgör en stark motivation och drivkraft för vårt arbete.

Biståndsarbete och fattigdomsbekämpning är mångfacetterad, men vårt arbete handlar ytterst om att ge människorna i de länder där vi arbetar en möjlighet att få leva ett människovärdigt liv, möta dem med respekt och solidarisera oss med dem i deras utsatthet. Hjälp till självhjälp är en prioriterad del av arbetet.

Vår insats är en droppe i havet. Vi inser att vi inte kan förändra livet för alla människor, men vi vet att vi gör skillnad för de människor som får hjälp.

Vår vision

Vi strävar efter att:

  • Barn i Colombia ska få grundläggande utbildning.
  • Barn och ungdomar ska hållas borta från kriminalitet, droger och prostitution.
  • Barn och ungdomars rättigheter främjas.
  • Kvinnor ska ges förutsättningar till försörjning och egenmakt.
  • Frihetsberövade ska kunna återvända till samhället och till ett ”bra liv” genom effektiv rehabilitering.
  • Förbättra folkhälsan genom att att arbeta med dricksvattenrening.
  • Rädda biologisk mångfald genom stöd till samarbetspartners.
  • Ge stöd till landets fredsprocess genom arbete med försoning.
  • Vi vill i Sverige arbeta för att stävja kriminalitet genom att ge frihetsberövade hopp och tro om ett sunt liv.

Våra stadgar

Målgruppen är i första hand barn, åldringar, sjuka och handikapade.
Medel, som tillfaller Stiftelsen genom testamenten eller livstidsdonationer utan särskild ändamålsbestämning, skall alltid användas för ovan angivet ändamål.

i första hand i u-länder, men efter prövning från fall till fall även på andra håll.

Stiftelsen arbetar, i första hand med fem olika aktiviteter.
– Telemarketing
– Fadderbarnsverksamhet
– Biståndslimpan
– Annnorlunda födelsedag
– Hotellgäster
Frihet finns för Stiftelsen att utöka sitt aktivitetsprogram och genomföra andra arbetsinsatser.

som insamlats för särskilt preciserat ändamål, inte blir använt för annat syfte.

av Styrelsen som består av minst 9 och högst 12 ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företrätt.

– Konstituerar sig själv och utser vid behov ny ledamot.
– Utser, om så anses lämpligt, en eller flera suppleanter
– Kan utse ett eller flera arbetsutskott vilka genom delegation innehar beslutsrätt i löpande förvaltningsärenden, samt beträffande frågor om anslag som till belopp kan begränsas av styrelsen.

eller av den eller de, som styrelsen därtill utser. Stiftelsens firma tecknas minst av två i förening.

såvida styrelsen inte annat beslutar.

därest minst tre fjärdedelar av närvarande huvudmän enar sig om ändringsbeslutet.

1,2 & 19 i dessa stadgar, utan tillstånd av Kammarkollegiet.

en eller flera organisationer vars ändamål står i nära överensstämmelse med stiftelsen.

has been added to the cart. View Cart