Finansiering och Bakgrund

År 2022 erhöll Ankarstiftelsen finansiering från UEFA Foundation for Children i Genève för att genomföra ett pilotprojekt: ”Fotboll för fred”. Målet var att använda fotboll och psykosociala insatser som verktyg för att främja integreringen av barn till före detta gerillakombattanter från FARC-EP gerillan (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo) i det lokala samhället. Syftet är att underlätta implementeringen av det fredsavtal som undertecknats mellan den colombianska regeringen och FARC-EP.

Inbördeskrig och Fredsavtal

Colombia har lidit av ett inbördeskrig i över 50 år, där 260 000 människor har förlorat sina liv och 7 miljoner har tvingats bli internflyktingar. År 2016 undertecknade den colombianska regeringen och FARC-EP gerillan ett avtal för att avsluta den interna konflikten och återuppbygga landets sociala strukturer.

Fredsavtalet främjar försoning mellan offer och förövare av den väpnade konflikten, samt ekonomisk och social återintegrering av före detta kombattanter i samhället. För att underlätta den nya starten har den colombianska regeringen tillhandahållit områden av mark, kallade Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), där de före detta kombattanterna kan bosätta sig och påbörja sina nya liv i trygghet.

Utmaningar i ETCR-områden

Tyvärr har det varit svårt att etablera relationer med lokalbefolkningen på grund av djupt rotad förbittring och rädsla. Dessutom råder en brist på statlig närvaro i dessa avlägsna områden, vilket komplicerar situationen ytterligare. ETCR ligger ofta långt från städer och byar, vilket ökar sårbarheten för barn till före detta gerillakombattanter, som riskerar tvångsrekrytering av illegala väpnade grupper samt konsumtion och försäljning av droger.

Fundación Kunnas Insatser

I fyra ETCR-områden i den norra delen av det colombianska departementet Antioquia har Fundación Kunna implementerat fotbollsskolor och lokala fotbollsligor för att integrera barn till före detta kombattanter med barn från den lokala befolkningen. Målet är att närma föräldrarna till varandra genom sina barns gemensamma intresse för fotboll.

Fotbollsskolorna har också möjliggjort för Kunnas team att komma närmare de utsatta barnen för att diagnostisera och hantera eventuella psykosociala problem genom individuella insatser.

Workshops och Positiv Utveckling

För att stärka barnen och förebygga risken för olika typer av förtryck har workshops om förlåtelse, emotionell intelligens, empati, jämställdhet och självkänsla genomförts. Totalt deltog 413 barn i aktiviteterna, varav 35% var flickor. Av dessa diagnosticerades 35% med någon form av psykosocialt problem. Under det år som det psykosociala delprojektet genomfördes visade 57% av dem en positiv utveckling.

Fortsättning och Framtidsplaner

Under 2022 deltog barnen i 1 325 träningar och i 29 lokala ligor. ”Fotboll för fred” fortsatte under 2023 med finansiering från Ankarstiftelsen, och arbetet hölls igång tills nästa finansiär beviljade medel för att kunna fortsätta efter det framgångsrika pilotåret.

Postkodstiftelsen har beviljat 2,3 miljoner kronor för två års arbete (2024-2025) i tre olika ETCR-områden, varav ett är helt nytt för vår fotboll. De ETCRer vi arbetar i nu är Tierra Grata, Anori och Llano Grando. Postkodstiftelsen kommer förhoppningsvis följa med oss dit i september, och det planeras ett evenemang i Tierra Grata i samband med att Sverige och Colombia firar 150 år av diplomatiska relationer under 2024.